President:
Chitra Sahjwani
We Nurture Sindhi Culture and Respect All Religion and Cultures
Dr H K Sahjwani
Sindhi Society Noida Regd(1227)1998-99
H.No 188 Ward xii, Setor 37 G B Nagar NOIDA   201303   Tel: 98100 77157
   Website: www.noidasindhis.com Email: president@noidasindhis.com
Executive Body of Noida Sindhi Society (2017-18)
President
Vice President
General  Secretary 
Treasurer
Social Secretary
Additional Secretary
Public Relation
Officer
Dr H K Sahjwani
Kishore Kumar F Madhwani
Smt. Mohini Kumar
Sh. Shankar Lal Kalra
Sh.G.G Bhagchandani

Sh.N K Roopwani
Prem Prakash  Mangtani
9871679878
9810077157

9313624817

9650997102
9811487234
8130149755
9312409227

Chitra Sahjwani

Kishore Madhwani

Dr. H K Sahjwani

Mr Basantani

Mr G G Bhagchandani

Mr Kapil Nathani

Mrs Mohini Kumar

Mr N D Haswani

Mr Anand Khoobani

Mr Prem Prakash

Mr. Vijay Keswani

Garva Se Kaho Ham Sindhi Hain


 
Members Arena
Members List
Members Birthdays
Members Anniversaries
 
 


 
 
 
Garv Se Kaho Ham Sindhi Hain