Executive Body 2006-2007

Kishore Madhwani

President Ph.

Ph. 2450221

Dr.H.K.Sahjwani

Vice President

Ph. 9871679878

Dr.M.D.Bhawnani

General Secretary

Ph. 2481257

Hiralal Wadhwani

Additional Seceretary

Ph. 2452602

Anand Khubani

Social Secretary

Ph. 4320807

Bhojraj Lakhani

Public Relation Officer

Ph. 2550612

Hiranand Menghnani

Treasurer

Ph. 3953468

Govind Bharani &

Incharge JhuleLal Services

Ph 2521551

Sector Representatives

Ramesh Ramchandani (Sec-1)

Ph 22620811

Vijay Gyanchandani (Sec-11)

Ph 2541800

Ghanshyam Devnani(Sec-12)

Ph 2535723

Om Prakash Mulwani (Sec-15)

Ph 2514751

Smt Sheela Kakkar (15-A)

Ph 2511862

Gobind Bharani(Sec-19 Bl-A

Ph 2521551

Prakash Motwani Sec-19 Bl B&C

Ph 2531816

Smt Rajki Judd Sec-20

Ph 2529884

Smt Lakshmi Kaka- Sec-21

Ph 2539772

Smt Rajni Sharga Sec-22

Ph 9811398911

J.L.Kataria(Sec.23)

Ph 4338933

Arun Kumar Sec-25

Ph 2535702

Lal Chand Kokal (sec.26)

Ph 2528642

Naresh Mangtani Sec-27&17

Ph 2531839

Smt Pushpa Wadhwani Sec-28&30

Ph 2452602

Smt Veena Bhagchandani Sec-29

Ph 2455593

Ramesh Meghnani Sec 31&33

Ph 2451685

Lal Chand Jethwani Sec 34 & 51

Ph 2481553

Satish Wadhwani Sec-36 & 53

Ph 2588975

K.K.Gulabani (Sec-39,40,41)

Ph 2578268

Rajendra Balani Sec-49 &52

Ph 2583443

Smt Savitri Bhawnani Sec-50

Ph 2481257

Mahesh Talreja Sec-62

Ph 2400492

 

Sh Gobind Bharani & Sh Vijay Balwani have been nominated to look After the Mandir Affair.

Dr. H.K.Sahjwani will maintain and update Sindhi Site www.noida-sindhis.com.

 

We give you power of information